LinksPitaka
Jodo-ShinshuS.S. Shinran (ou Zenshin, 1173-1263)
fondateur de l'École Véritable de la Terre Pure (Jôdo-Shinshû)

Anjo no Goei (Hompa-Honganji)

Retour au début
Retour à Jodo-Shinshu / Honganji